Menu

ელექტრო-ველოსიპედები კვლავ პედლებიანი ველოსიპედებია, მაგრამ ისინი მგზავრს სთავაზობენ დამატებითი ბიძგის საშუალებას დამხმარე ელექტრო ძრავის გამოყენებით. შესაბამისად, ამ სტილის ველოსიპედები ახლა გაცილებით სწრაფია და ბევრად სასიამოვნოა მისი გატარება.

შესვლა or რეგისტრაცია